Tìm hiểu HOSE là gì VN-Index

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

HOSE là viết tắt tên của Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào 07/2000 là một đơn vị trực thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước và quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam. Chỉ số giá cổ phiếu trong phiên giao dịch của tất cả các công ty niêm yết tại HOSE  được gọi chung là chỉ số VN-Index. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động như một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Nước với số vốn điều lệ 1000 tỷ đồng. Cũng giống như các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới hiện nay thường hoạt động dưới dạng công ty cổ phần.

Chức năng của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

  •               Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  cũng là một thể chế chính thức mà thông qua đó trái phiếu chính phủ mới được phát hành và HOSE có chức năng như một thị trường thứ cấp cho một số phát hành trái phiếu hiện hữu. Tất cả các chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam là bằng đồng Việt Nam (VNĐ).
  •                 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước , chính thức thành lập năm 1996, chịu trách nhiệm đối với việc phát triển thị trường vốn và cấp giấy phép niêm yết chứng khoán cho các công ty và giấy phép hoạt động cho các công ty chứng khoán, ban hành các quy định. Để được niêm yết, một công ty phải có lãi liên tục trong 2 năm, có vốn điều lệ ít nhất 5 tỷ đồng và có tối thiểu 50 cổ đông ngoài công ty, nắm giữ tối thiểu là 20% cổ phiếu. Các công ty liên doanh với nước ngoài về mặt kỹ thuật thì đủ tư cách niêm yết, nhưng để được niêm yết trên sàn, các công ty này phải được tổ chức lại thành công ty cổ phần. Các công ty muốn được niêm yết thì phải được một công ty kiểm toán độc lập, được chấp thuận thực hiện kiểm toán và công khai báo cái tài chính cũng như bản cáo bạch bốn lần theo bốn quý trong năm.
  •             Cơ chế giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là một hệ thống đặt-khớp lệnh tự động. Năng lực của hệ thống trước đây là khoảng 300.000 lệnh trong mỗi ngày. Giá chứng khoán giao dịch bị giới hạn biên độ thay đổi hàng ngày là cộng/trừ 7% so với giá đóng cửa ngày hôm trước. Riêng trong ngày niêm yết đầu tiên của một cổ phiếu, chỉ thực hiện một đợt khớp lệnh, giá giao dịch được thực hiện với biên độ cộng-trừ 20%.

WEBSITE Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: https://www.hsx.vn/